Ministerul Muncii a publicat proiectul de ordonanță de urgență privind unele măsuri fiscal-bugetare, care privesc și acordarea majorărilor salariale restante pentru polițiști și angajații din sectorul sanitar.

RDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative Având în vedere obligaţia Guvernului de a conduce politica fiscal-bugetară în mod prudent pentru a gestiona resursele şi obligaţiile bugetare, precum şi riscurile fiscale de o manieră care să asigure sustenabilitatea poziţiei fiscale pe termen mediu şi lung, precum şi predictibilitatea politicii fiscal-bugetare pe termen mediu, în scopul menţinerii stabilităţii macroeconomice,

În contextul Programului de Guvernare 2021 – 2024, printre priorităţile Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale se numără şi modernizarea sistemului de salarizare în sectorul public, care va avea drept scop eliminarea inechităţilor şi instituirea unui sistem de stimulare a
performanţei


Având în vedere că noua lege care va reglementa salarizarea personalului plătit din fonduri publice „va stabili o metodologie unitară de calcul în scopul de a spori echitatea salarizării în sectorul bugetar (aplicarea principiului plăţii egale pentru muncă de valoare egală),
de a asigura tratamentul nediscriminatoriu în stabilirea sporurilor şi corelarea performanţelor cu salariul plătit“,

Dat fiind faptul că Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, a fost elaborată astfel încât începând cu anul 2022 să fie aplicată în integralitatea sa, iar în prezent există o serie de categorii de
personal bugetar care beneficiază deja de salariile de bază prevăzute în grilele legii-cadru, ca urmare a majorărilor salariale acordate după apariţia acesteia, astfel creându-se dezechilibre în sistemul de salarizare din sectorul public,

Având în vedere că, anumite categorii de personal bugetar din cadrul Anexei nr.II la Legea-cadru nr.153/2017 beneficiază deja de salariile de bază prevăzute de acest act normativ pentru anul 2022, iar deficitul de personal generează o vulnerabilizare a sistemului de sănătate
și asistență socială,

Având în vedere problema majoră a domeniului de asistență socială, lipsa personalului de specialitate, și ținând cont de provocările cu care se confruntă sistemele de asistență socială (pandemia COVID, criza din Ucraina, creșterea numărului persoanelor vârstnice în România,
criza forței de muncă în domeniul asistenței sociale, migrarea forței de muncă în alte state membre în defavoarea României și nu numai),

Ținând cont de iminența declanșării unei greve generale în sistemul sanitar care ar putea bloca activitatea acestui sistem, cu consecințe grave asupra stării de sănătate a populației,

Ținând seama de faptul că în prezent, modalitatea de salarizare a personalului care ocupă funcțiile prevăzute în Anexa nr. VI Familia ocupațională de funcții bugetare „APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SECURITATE NAȚIONALĂ” din Legea-cadru nr.153/2017, nu
îndeplinește în totalitate rolul de recompensare, fidelizare și, totodată, de creștere a atractivității liniei de muncă care să diminueze posibilitatea migrării personalului specializat în alte domenii de activitate,

În considerarea faptului că acest factor, cumulat cu un acut deficit de personal care, în prezent, nu poate fi suplinit nici prin recrutare din instituțiile de învățământ proprii, nici prin încadrare din sursă externă, generează o vulnerabilitate a sistemului de apărare, ordine publică
și securitate națională, astfel încât principala sarcină instituțională legală, respectiv asigurarea unui serviciu public specializat în interesul persoanei, al comunităţii, precum şi în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii, să nu poată fi îndeplinită la standarde de performanță reale,

Întrucât în lipsa unor măsuri concrete şi rapide s-ar vulnerabiliza şi mai mult categoriile de persoane vizate de prezenta ordonanţă de urgenţă, prin diminuarea puterii de cumpărare, cu impact semnificativ asupra standardelor de viaţă ale populaţiei şi prin amplificarea riscului
de sărăcire extremă,

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

ARTICOL UNIC – La articolul I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.168/2022
privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1186 din 9 decembrie 2022, după alineatul (14) se introduc două noi alineate, alin. (15) și (16), cu următorul cuprins:

Prin derogare de la prevederile art.12 alin.(2) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu luna iunie 2023, salariile de bază ale personalului care ocupă funcţiile prevăzute
în anexa nr.II la aceeaşi lege se stabilesc la nivelul salariilor de bază prevăzute de această lege pentru anul 2022.

Prin derogare de la prevederile art.12 alin. (2) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu începând cu luna iunie 2023, soldele de funcţie/salariile de funcţie ale personalului
care ocupă funcţiile prevăzute în anexa nr. VI la aceeaşi lege se stabilesc la nivelul soldelor de funcţie/salariilor de funcţie prevăzute de această lege pentru anul 2022.” se arată în proiectul de OUG semnat de premierul Nicolae Ciucă. 

OUG va fi adoptată în ședința de guvern de joi.

Articolul precedentGreva din învățământ CONTINUĂ. Aproape 90% dintre sindicaliști au refuzat oferta Guvernului
Articolul următorCum îi păcălește statul pe greviști cu noua ordonanță. Categoria de angajați din educație care NU va primi cei 400 de lei promiși de Guvern