BNR a publicat Ghidul Autorității Bancare Europene privind criteriile de dificultate financiara a bancilor

Banca Națională a României a publicat, marți, Ghidul Autorității Bancare Europene privind interpretarea diferitelor circumstanțe în care o instituție este considerată a fi în curs de a intra în dificultate financiară sau susceptibilă de a intra în dificultate financiară.

În conformitate cu regulamentele UE, autoritățile competente trebuie să notifice ABE dacă se conformează sau intenționează să se conformeze prezentului ghid sau, în caz contrar, motivele neconformării, până la 06.10.2015. În absenţa unei notificări până la acest termen, ABE va considera că autoritățile competente nu s-au conformat.

Ghidul prezintă punctul de vedere al ABE privind practicile adecvate în materie de
supraveghere în cadrul Sistemului european al supraveghetorilor financiari sau privind
modul în care ar trebui aplicat dreptul Uniunii într-un anumit domeniu. Autoritățile
competente cărora li se aplică ghidul, astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (2) din
Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, trebuie să se conformeze și să îl integreze în practicile lor, după caz (de exemplu, prin modificarea cadrului legislativ sau a procedurilor de
supraveghere ale acestora), inclusiv în cazurile în care anumite puncte din cuprinsul
documentului sunt adresate în primul rând instituțiilor.

Ghidul se adresează autorităților competente și autorităților de rezoluție din UE și intenționează să promoveze convergența procedurilor de supraveghere și de rezoluție în ceea ce privește interpretarea diferitelor circumstanțe în care o instituție este considerată a fi în curs de a intra în dificultate sau susceptibilă de a intra în dificultate.

În scopul stabilirii faptului că o instituție este în curs de a intra în dificultate sau este
susceptibilă de a intra în dificultate, în conformitate cu circumstanțele prevăzute la articolul
32 alineatul (4) literele (a) – (c) din Directiva 2014/59/UE, autoritatea competentă și
autoritatea de rezoluție, după caz, trebuie să evalueze elementele obiective în legătură cu
următoarele domenii, astfel cum sunt detaliate în prezentul ghid:
– poziția capitalului unei instituții;
– poziția lichidității unei instituții; și
– orice alte cerințe ale deținerii în continuare a autorizației (inclusiv măsuri de guvernanță și capacitatea operațională).

Elementele obiective cuprinse în prezentul ghid trebuie analizate cu atenție în mod
cuprinzător. Stabilirea faptului că o instituție este în curs de a intra în dificultate sau este
susceptibilă de a intra în dificultate trebuie să rămână la decizia experților și nu trebuie să
decurgă automat din oricare dintre elementele obiective individuale. Acest lucru este
adevărat mai ales în ceea ce privește interpretarea elementelor care pot fi afectate de factori
care nu sunt legați direct de poziția financiară a instituției

Ghidul prezintă o serie de elemente obiective care să fundamenteze stabilirea faptului că o instituție este în curs de a intra în dificultate sau este susceptibilă de a intra în dificultate în conformitate cu circumstanțele prevăzute la articolul 32 alineatul (4) literele (a)-(c) din Directiva 2014/59/UE.

Dispozițiile din prezentul ghid trebuie de asemenea aplicate atunci când faptul că o instituție este în curs de a intra în dificultate sau este susceptibilă de a intra în dificultate este stabilit de autoritatea relevantă în contextul stabilirii faptului că o instituție nu mai este viabilă în vederea exercitării competenței de reducere a valorii contabile și/sau de conversie în temeiul articolului 60 din Directiva 2014/59/UE.

Aplicabilitatea ghidului din perspectiva autorităților competente

Atunci când autoritatea competentă stabilește faptul că o instituție este în curs de a intra în dificultate sau este susceptibilă de a intra în dificultate, aceasta se va baza pe rezultatele procesului de analiză și evaluare prudențială (SREP) desfășurat conform articolului 97 din Directiva 2013/36/UE și detaliat în ghidul SREP.

În scopul stabilirii faptului că o instituție este în curs de a intra în dificultate sau este susceptibilă de a intra în dificultate, autoritatea competentă trebuie să evalueze elementele obiective în legătură cu următoarele domenii, astfel cum sunt detaliate în ghid:

  • poziția capitalului unei instituții;
  • poziția lichidității unei instituții; și
  • orice alte cerințe ale deținerii în continuare a autorizației (inclusiv măsuri de guvernanță și capacitatea operațională). Elementele obiective cuprinse în ghid trebuie analizate cu atenție în mod cuprinzător. Stabilirea faptului că o instituție este în curs de a intra în dificultate sau este susceptibilă de a intra în dificultate trebuie să rămână la decizia experților și nu trebuie să decurgă automat din oricare dintre elementele obiective individuale.
  • Vezi Ghidul aici

Ghidul a fost emis de Autoritatea Bancară Europeană și este publicat pe pagina web a acestei instituții, varianta în limba română a acestuia putând fi consultată la următoarea adresă: Ghid EBA/GL/2015/07

Ghidul este luat în considerare în activitatea de supraveghere desfășurată de Banca Națională a României, în calitate de autoritate competentă. În plus, ghidul se adresează și instituțiilor în situația în care acestea stabilesc pentru sine faptul că sunt în curs de a intra în dificultate sau sunt susceptibile de a intra în dificultate conform articolului 81 alineatul (1) din Directiva 2014/59/UE, însă acest aspect nu se circumscrie scopurilor prezentului comunicat.

Prevederile art.32 alin.(4) lit.(a)-(c) din Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului au fost transpuse în legislația națională prin art.181 alin.(1) lit.a)-c) din Legea nr.312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar.
3Prevederile art.97 din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE au fost transpuse în legislația națională prin art.166 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Articolul precedentVestea bună: Indicele ROBOR la 3 luni scade la 3,26%: Vestea rea: scăderea încetinește
Articolul următorBNR a publicat recomandările Autorității Bancare Europene privind confidențialitatea

Comments are closed.