Ministerul Finanțelor propune un proiect de modificare a OUG 114, care prevede, printre alele, scăderea taxei pe activele bancare și o nouă formulă de calcul pentru ROBOR, suspendă temporar cererea ca administratorii de fonduri de pensii din Pilonul II să-și majoreze capitalul social și aduce modificări în energie.

Principalele modificări propuse de proiectul de OUG:

Domeniul bancar:

Taxa pe active nu mai este legată de nivelul indicatorilor ROBOR

Scade taxa pe activele bancare de la 1,2% din active plătibilă trimestrial la 0,4% plătibilă semestrial pentru băncile cu cotă de piață de peste 1% și 0,2% plătibilă semestrial pentru băncile cu cotă de piață de sub 1%.

De asemenea, sunt eliminate din baza de taxare o serie de active bancare.

Mai mult, băncile care nu înregistrează profit vor fi scutite de plata taxei pe active, iar la băncile care au profit valoarea taxei nu va putea depăși nivelul profitului.

Dispare referința ROBOR pentru dobânzile calculate de bănci la creditele în lei în urma modificării altor acte normative. ROBOR va fi înlocuit cu un indice calculat trimestrial de BNR pe baza tranzacțiilor efective

Pilonul II de pensii

Administratorii fondurilor de pensii din Pilonul II primesc o gură de aer până la 31 decembrie 2019, data până la care a fost amânată cerința privind majorarea capitalului social. OUG 114 prevedea ca această mărire să aibă loc până la 1 mai. Administratorii vizați au contestat puternic prevederea, calificând-o drept nerealistă și imposibil de aplicat

Energie

Producătorii de energie electrică pe cărbune vor fi scutiți de plata taxei de 2% pe cifra de afaceri. Este o excepție pentru marile companii de stat CE Oltenia și Combinatul Hunedoara, aflate într-o situație financiară dificilă și pe care taxa de 2% le-ar fi dus direct în faliment, creând probleme sociale uriașe într-un an electoral.

TEXTUL COMPLET AL PROIECTULUI DE ORDONANȚĂ

PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
pentru modificarea și completarea unor acte normative
Având în vedere:
– prevederile art. 87 din OUG nr. 114/2018 potrivit căruia instituțiile de credit trebuie să calculeze,
să declare și să plătească trimestrial taxa pe active financiare, până la data de 25 inclusiv a lunii
următoare trimestrului pentru care se datorează taxa pe active, iar primul termen de plată este
aprilie 2019;
– faptul că taxa se plătește in funcție de nivelul indicelui de referință ROBOR, indice calculat exclusiv
pe bază de cotații și nu pe tranzacții efective pe piața interbancară, și care se reflectă în costul
crescut al creditelor acordate de instituțiile de credit, cu efect negativ asupra activității de
creditare a economiei reale și a populației;
– obiectivele Guvernului de creștere a intermedierii financiare, prin creșterea creditării companiilor
nefinanciare de către sectorul bancar, scădere a costului creditării populației și încurajare a
economisirii prin acordarea de dobânzi mai atractive,
se impune revizuirea mecanismului de calcul si de plată a taxei pe activele bancare, în beneficiul tuturor
părților implicate, inclusiv al sistemului bancar, prin acordarea de facilități de diminuare a taxei în
condițiile în care aceasta contribuie la îndeplinirea obiectivelor menționate, precum și înlocuirea indicelui
de referintă utilizat la stabilirea ratelor de dobândă pentru creditele contractate în lei cu dobândă variabilă,
calculat pe baza de tranzacții efective pe piața interbancară;
ținând cont de obiectivele asumate prin Programul de guvernare de realizare a unei creșteri
economice inteligente și sustenabile la nivel național, de dezvoltare a sectorului energetic,
în considerarea faptului că dezvoltarea economică nu este la același nivel în toate județele,
decalajele între județe fiind în continuare semnificative, se propun măsuri speciale pentru reducerea lor,
având în vedere inclusiv impactul social al respectivelor decalaje, în domeniul energiei, cu efect economic
și social care au ca scop:
– accelerarea promovării investițiilor în sectorul energiei electrice;
– dezvoltarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale prin introducerea posibilității de a se realiza acest
lucru și din fonduri publice de către UAT-uri sau asocieri ale acestora;
– asigurarea suportabilității costurilor legate de încălzirea populației;
– asigurarea viabilității economice a producătorilor de energie electrică pe bază de cărbune;
– asigurarea viabilității economice a producătorilor de energie electrică și termică în cogenerare.
În vederea reducerii impactului negativ asupra stabilității financiare a administratorilor de fonduri
de pensii, se impune suspendarea aplicării reglementărilor privind cerințele de capital ale
administratorilor fondurilor de pensii.
Neadoptarea în regim de urgență a dispozițiilor prevăzute în prezentul proiect pentru domeniul energiei
poate duce la interpretări eronate ale prevederilor ceea ce va conduce la o multitudine de acțiuni în
instanță având ca rezultat blocarea activității ANRE, la costuri ridicate de funcționare a operatorilor
2
economici – cu consecința directă a falimentului producătorilor de energie electrică pe bază de cărbune
și a producătorilor de energie electrică și termică în cogenerare în condițiile în care aceștia deja care se
confruntă cu probleme majore financiare.
De asemenea, o consecință directă a neadoptării în regim de urgență va fi și întârzierea planurilor de
investiții a operatorilor economici din sectorul energiei electrice precum și creșterea costurilor legate de
încălzirea populației.
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi
extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea
ordonanței de urgență,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
ART. I. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi
prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1116 din 29 decembrie
2018, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolele 86-88 vor avea următorul cuprins:
„Art. 86 – (1) Instituţiile bancare sunt obligate la plata taxei pe active financiare nete, denumită în
continuare taxa pe active.
(2) În întelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele
semnificații:
a) instituţie bancară – instituţie de credit, persoană juridică română, inclusiv sucursalele din străinătate
ale acesteia şi sucursala din România a instituţiei de credit, persoană juridică străină;
b) active financiare nete – activele financiare ale instituției bancare existente la sfârșitul semestrului,
respectiv anului pentru care se datorează taxa pe active, astfel cum sunt înregistrate în evidența
contabilă, ajustate, după caz, potrivit reglementărilor contabile aplicabile, respectiv:
i) numerar, solduri de numerar la bănci centrale şi alte depozite la vedere;
ii) active financiare deţinute în vederea tranzacţionării;
iii) active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit
sau pierdere;
iv) active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere;
v) active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global;
vi) active financiare evaluate la cost amortizat;
vii) instrumente financiare derivate — contabilitatea de acoperire;
viii) modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operaţiuni de
acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii;
3
ix) investiţii în filiale, asocieri în participaţie şi entităţi asociate;
c) cota de piață – raportul dintre valoarea totală a activelor instituției bancare și valoarea totală a
activelor agregate pentru sistemul bancar, inclusiv sucursale.;
d) rata medie ponderată a dobânzii la creditele, denominate în lei, acordate de o instituție bancară
societăților nefinanciare și gospodăriilor populației – reprezintă media aritmetică a ratelor medii
ponderate a dobânzii la creditele denominate în lei, acordate de o instituție bancară societăților
nefinanciare și gospodăriilor populației, calculate lunar la nivelul semestrului, respectiv al anului
pentru care se datorează taxa. Rata medie ponderată a dobânzii la creditele denominate în lei, la
sfârșitul lunii, reprezintă media ponderată a ratelor de dobândă cu soldul creditelor acordate
societăților nefinanciare și gospodăriilor populației;
e) rata medie ponderată a dobânzii la depozitele, denominate în lei, atrase de o instituție bancară de la
societățile nefinanciare și gospodăriile populației – reprezintă media aritmetică a ratelor medii
ponderate a dobânzii la depozitele denominate în lei, atrase de o instituție bancară de la societățile
nefinanciare și gospodăriile populației, calculate lunar la nivelul semestrului, respectiv al anului pentru
care se datorează taxa. Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele denominate în lei, la sfârșitul
lunii, reprezintă media ponderată a ratelor de dobândă cu soldul depozitelor atrase societățile
nefinanciare și gospodariile populației;
f) marja de dobandă – diferența între rata medie ponderată a dobânzii la creditele, denominate în lei,
acordate de o instituție bancară societăților nefinanciare și gospodăriilor populației, și rata medie
ponderată a dobânzii la depozite, denominate în lei, atrase de la societăți nefinanciare și gospodariile
populației, definite conform Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 4/2014 privind
raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României, cu modificările și
completările ulterioare. Această marja de dobândă se calculează la nivelul semestrului, respectiv al
anului pentru care se datorează taxa pe active și al anului precedent și se exprimă în puncte
procentuale;
g) marja de referinta a dobanzii – marja de dobandă sub care taxa pe active se reduce la jumătate (cu
50%)
h) creșterea soldului creditelor – diferenta pozitivă dintre soldul creditelor acordate de o institutie
bancara societăţilor nefinanciare si gospodariilor populaţiei existent la sfarsitul semestrului/anului
pentru care se datorează taxa pe active si soldul creditelor acordate societăţilor nefinanciare si
populaţiei la sfarsitul anului precedent, raportata la soldul creditelor acordate societăţilor
nefinanciare si populaţiei la sfarsitul anului precedent, exprimata in procente;
i) diminuarea marjei de dobandă – diferența negativă dintre marja de dobândă calculată la nivelul
semestrului/anului pentru care se datorează taxa pe active fata de marja de dobândă calculată la
nivelul anului precedent, raportata la marja de dobânda, calculată la nivelul anului precedent,
exprimată în procente;
j) ținta de creștere a creditării – valoarea de creștere a volumului de credite acordate de o instituție
bancară societăților nefinanciare și gospodăriilor populației, stabilită pentru anul curent față de anul
precedent, exprimată în procente;
k) ținta de diminuare a marjei de dobândă – valoarea de scădere a marjei de dobândă, stabilită pentru
anul curent față de anul precedent, exprimată în procente.
4
(3) Pentru determinarea indicatorului prevăzut la alin.(2) lit. h) se vor lua în considerare și creditele
performante vândute în cursul semestrului/anului de către instituția bancară, si nu se vor lua în
considerare creditele performante cumpărate în cursul semestrului/anului de către instituția bancară.
Creditele performante cumpărate de o instituție bancară se vor lua în considerare la determinarea
indicatorului prevăzut la alin.(2) lit. h) începând cu anul următor. Aceleași credite performante vândute și
cumpărate în cursul aceluiași an de instituția bancară nu se iau în considerare la determinarea
indicatorului prevăzut la alin.(2) lit. h) .
(4) Pentru determinarea indicatorului prevăzut la alin.(2) lit.d) se vor lua în considerare și creditele
performante vândute în cursul lunii de instituția bancară, iar creditele performante cumpărate de la
instituțiile bancare din România se vor lua în considerare la determinarea acestui indicator începând cu
luna următoare momentului cumpărării. Aceleași credite performante vândute și cumpărate în cursul
aceluiași an de instituția bancară nu se iau în considerare la determinarea acestui indicator.
Art. 87 – (1) Taxa pe active se calculează prin aplicarea cotelor prevăzute la alin. (2) asupra bazei impozabile
reprezentată de activele financiare nete ale instituției bancare existente în sold la sfarsitul semestrului,
respectiv al anului pentru care se datorează taxa, potrivit evidenţei contabile, din care se scad
următoarele active financiare:
a) numerarul;
b) solduri de numerar la bănci centrale la valoare netă, din care se exclud expunerile neperformante;
c) expuneri neperformante la valoare netă;
d) titluri de datorie emise de administrații publice la valoare netă, din care se exclud expunerile
neperformante;
e) credite și avansuri acordate administrațiilor publice la valoare netă, din care se exclud expunerile
neperformante;
f) credite acordate de instituțiile de credit sectorului neguvernamental purtătoare de garanții primite din
partea administrației publice centrale la valoare netă, din care se exclud expunerile neperformante;
g) credite acordate instituțiilor de credit, creanțe atașate și sume de amortizat, la valoare netă, din care
se exclud expunerile neperformante ; depozite la instituții de credit, creanțe atașate și sume de amortizat,
la valoare netă, din care se exclud expunerile neperformante; conturi de corespondent la instituții de
credit (nostro) și creanțe atașate, la valoare netă, din care se exclud expunerile neperformante; operațiuni
reverse repo și titluri luate cu împrumut, creanțe atașate și sume de amortizat, la valoare netă, din care
se exclud expunerile neperformante.
(2) Cotele taxei pe active, aplicate asupra bazei impozabile prevăzută la alin. (1), sunt:
a) 0,4% pe an, pentru instituţia bancara care deţine o cota de piaţă mai mare sau egala cu 1%;
b) 0,2% pe an, pentru instituţia bancara care deţine o cota de piaţă mai mică de 1%.
Cota de piață este cea stabilită la sfârșitul semestrului/anului pentru care se datorează taxa.
5
(3) Contribuabilii prevăzuţi la art. 86 alin.(2) lit.a) sunt obligaţi să calculeze semestrial, respectiv la sfârșitul
anului taxa pe active, prin aplicarea cotelor prevăzute la alin. (2) asupra bazei impozabile prevăzută la alin.
(1).
(4) Taxa calculată potrivit alin. (3) se reduce, astfel:
a) pentru creșterea intermedierii financiare, prin creșterea soldului creditelor:
i. cu 50%, în cazul în care creșterea soldului creditelor acordate societăţilor nefinanciare și
gospodăriilor populaţiei, determinată potrivit art. 86 alin.(2) lit.h) este egală sau mai mare decât
ținta de creștere a creditării, prevăzută la alin. (7);
ii. până la 50%, în cazul în care creşterea soldului creditelor acordate societăţilor nefinanciare si
gospodariilor populaţiei este mai mică decât ținta de creștere a creditării prevăzută la alin.(7),
situație în care procentul de reducere a taxei pe active se calculează proporţional, conform
următoarei formule:
R1 = [creșterea soldului creditelor / ținta de creștere a creditării] *50%
unde:
R1 – procentul de reducere a taxei pe active ca urmare a creșterii soldului creditelor
iii. referința inițială fată de care se realizează calculul evoluției soldului creditelor este reprezentată
de soldul creditelor la sfârșitul anului 2018.
iv. În cazul în care în anul/anii următor/următori soldul creditelor scade, evoluția soldului creditelor
se va evalua funcție de referința inițială de la pct. iii) până când soldul creditelor înregistrează o
valoare mai mare sau egală cu valoarea referinței initiale de la pct. iii). În anul următor înregistrarii
soldului creditelor cel puțin la nivelul referinței inițiale, calculul evoluției soldului creditelor se va
realiza față de soldul creditelor înregistrate la sfârsitul anului precedent, care devine referință
inițială și căreia i se aplica prevederile de la acest punct.
b. pentru diminuarea marjei de dobândă:
i. cu 50%, în cazul in care marja de dobândă calculată la nivelul semestrului/anului pentru care se
datorează, se situează sub nivelul marjei de referință a dobânzii, sau în cazul în care diminuarea marjei
de dobândă determinată potrivit art. 86 alin. (2) lit. i) este egală sau mai mare decât ținta de diminuare
a marjei de dobândă, prevăzută la alin.(7).
ii. până la 50%, în cazul în care diminuarea marjei de dobândă este mai mică decât ținta de
diminuare a marjei de dobândă prevăzută la alin. (7), situație în care procentul de reducere a taxei
pe active se calculează proporţional, conform următoarei formule:
R2 = [(diminuarea marjei de dobândă / ținta de diminuare a marjei de dobândă) * 50%]
unde:
R2 – procentul de reducere a taxei pe active ca urmare a diminuării marjei de dobândă
iii. referința inițială fată de care se realizează calculul evoluției marjei de dobândă este dată
de marja de dobândă de la sfârșitul anului 2018.
6
iv. În cazul în care în anul/anii următor/următori marja de dobândă crește, evoluția marjei
de dobândă se va evalua funcție de referința inițială de la pct. iii) până când marja de
dobândă înregistrează o valoare mai mică sau egală cu valoarea referinței inițiale de la
pct. iii). În anul următor înregistrării marjei de dobândă cel mult la nivelul referinței inițiale,
calculul evoluției marjei de dobândă se va realiza față de marja de dobândă înregistrata
la sfârsitul anului precedent, care devine referință inițială și căreia i se aplica prevederile
de la acest punct.
(5) Taxa pe active, calculată potrivit alin. (3) și redusă în condițiile prevederilor alin. (4), pe baza
indicatorilor privind cota de piata, soldul creditelor și marja de dobândă înregistrați la nivelul primului
semestru al anului pentru care se datorează taxa pe active și a jumătate din nivelurile țintă de creștere a
creditării șia țintei de diminuare a marjei de dobândă, se declară și se plăteşte până la data de 25 august,
inclusiv, a anului pentru care se datorează. Taxa nu se datorează și nu se declară la nivelul primului
semestru în următoarele situații:
a) dacă a îndeplinit 100% ținta de creștere a creditării, sau
b) dacă a îndeplinit 100% ținta de diminuare a marjei de dobândă, sau
c) dacă nivelul procentual agregat al creșterii creditării și al diminuării marjei de dobândă este cel puțin
100%.
(6) Pe baza indicatorilor privind cota de piață, soldul creditelor și marja de dobândă determinați la nivelul
anului pentru care se datorează taxa pe active, taxa pe active, calculată potrivit alin. (3) se reduce în
condițiile prevederilor alin. (4). Sumele rezultate se declară până la data de 25 august, inclusiv, a anului
următor celui pentru care se datorează taxa pe active. Diferențele în plus față de sumele de la alin.(5) se
plătesc până la data de 25 august, inclusiv, a anului următor celui pentru care se datorează taxa pe active,
iar diferențele în minus se restituie/compensează potrivit dispozițiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
(7) Indicatorii ţintă de creştere a creditării şi de diminuare a marjei de dobândă, precum și marja de
referință a dobânzii se stabilesc anual, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor
Publice, cu recomandarea Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială. Pentru anul
2019, pentru fiecare instituție bancară, ținta de creștere a creditării este de + 8,0 la suta, ținta de
diminuare a marjei de dobânda este de -8,0 la suta, iar marja de referința a dobânzii este de 4,0 puncte
procentuale.
(8) Nu sunt supuse taxei pe active instituțiile bancare care înregistrează pierdere contabilă, înainte de
calculul taxei pe active, la sfârșitul semestrului, respectiv al anului pentru care se datorează taxa.
(9) Instituțiile bancare pentru care Banca Națională a României, în exercitarea atribuțiilor care îi revin, în
calitate de autoritate de supraveghere, a impus limitarea activității de creditare în conformitate cu art.
226 alin.(3) lit.d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și
adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare, nu datorează taxa pe active pentru
perioada în care operează această măsură În acest caz, taxa pe active datorată, se determină prin
7
raportarea taxei pe active, calculate potrivit alin. (3) și (4), la numărul de zile aferent semestrului/anului
pentru care se datorează taxa și înmulțirea rezultatului cu numărul de zile aferent perioadei în care nu a
operat măsura.
(10) În cazul în care taxa pe active datorată de instituțiile bancare se situează peste profitul contabil,
înainte de calculul taxei pe active, înregistrat la sfârșitul semestrului, respectiv al anului pentru care se
datorează taxa, acestea datorează taxa pe active în limita profitului contabil înregistrat, fără a influența
taxa pe active datorată pentru anii următori.
Art. 88 – (1) Prin excepţie de la art. 87 alin. (3), (5) și (6), contribuabilii care încetează să existe în cursul
anului au obligaţia de a declara şi a plăti taxa pe active proporţional cu perioada impozabilă , până la data
depunerii situaţiilor financiare la organul fiscal competent, respectiv până la data radierii, după caz. În
această situație, pentru determinarea taxei pe active, cota de piață este ultima cotă stabilită, iar reducerea
taxei, în condițiile prevederilor art. 87 alin. (4) se efectuează pe baza indicatorilor privind soldul creditelor
și marja de dobândă înregistrați la sfârșitul perioadei impozabile. Perioada impozabilă este perioada din
anul calendaristic pentru care contribuabilul a existat.
(2) Contribuabilii nou înființati în cursul anului datorează taxa pe active începând cu anul următor.
(3) Modelul şi conţinutul declaraţiei taxei pe active se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală.
(4) Cheltuiala cu taxa pe active este cheltuială deductibilă la stabilirea rezultatului fiscal reglementat de
titlul II din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Taxa pe active reprezintă venit la bugetul de stat şi se administrează de către Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală, potrivit Legii nr. 207/2015. ”.
2. Articolul 90 va avea următorul cuprins:
”Art. 90 – Obligaţiile suplimentare de capital social minim prevăzute la art. 60 alin. (1) din Legea nr.
411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, începând cu data de 1 iunie 2019, se varsă până la data de 31 decembrie 2019.”
ART. II. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 11 iunie 2010, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 288/2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se
completează după cum urmează:
1. La art. 37, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
8
„a) pentru creditele acordate în valută, dobânda va fi compusă dintr-un indice de referinţă
EURIBOR/LIBOR la o anumită perioadă, în funcție de valuta creditului, la care creditorul adaugă o anumită
marjă fixă pe toată perioada derulării contractului;”
2. La articolul 37, după litera a) se introduce o nouă literă, lit. a1), cu următorul cuprins:
„a1)) pentru creditele acordate în monedă națională, dobânda va fi compusă dintr-un indice de referinţă
calculat exclusiv pe baza tranzacțiilor interbancare la o anumită perioadă, la care creditorul poate să
adauge o anumită marjă fixă pe toată perioada derulării contractului. Indicele de referință pentru credite
acordate în lei cu dobanda variabila se publică în fiecare zi lucrătoare pe website-ul Băncii Naționale a
României și reprezintă rata de dobândă calculată ca medie ponderată a ratelor de dobândă cu volumele
tranzacțiilor de pe piața interbancară. Indicele de referință se calculează la finalul fiecărui trimestru, ca
medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice determinate pentru trimestrul anterior, urmând a se aplica
de fiecare instituție de credit pentru trimestrul următor.”
ART. III.
Alineatul 1 al articolului 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de
credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 727 din 20 septembrie 2016, se modifică și va avea
următorul cuprins:
„ (1) În contractele de credit cu dobânda variabilă se vor aplica următoarele reguli:
a) pentru creditele în valută, dobânda va fi compusă dintr-un indice de referinţă EURIBOR/LIBOR la o
anumită perioadă, în funcţie de valuta creditului, la care creditorul adaugă o anumită marjă fixă pe toată
perioada derulării contractului;
b) pentru creditele acordate în monedă națională, dobânda va fi compusă dintr-un indice de referinţă
calculat exclusiv pe baza tranzacțiilor interbancare la o anumită perioadă, la care creditorul poate să
adauge o anumită marjă fixă pe toată perioada derulării contractului. Indicele de referință pentru credite
acordate în lei cu dobândă variabilă se publică în fiecare zi lucrătoare pe website-ul Băncii Naționale a
României și reprezintă rata de dobândă calculată ca medie ponderată a ratelor de dobândă cu volumele
tranzacțiilor de pe piața interbancară. Indicele de referință se calculează la finalul fiecărui trimestru, ca
medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice determinate pentru trimestrul anterior, urmând a se aplica
de fiecare instituție de credit pentru trimestrul următor;
c) în acord cu politica comercială a fiecărui creditor, acesta poate reduce marja şi/sau aplica un nivel mai
redus al indicelui de referinţă, având dreptul ca, pe parcursul derulării contractului, să revină la valoarea
marjei menţionate în contract la data încheierii acestuia şi/sau la nivelul indicelui de referinţă;
d) modul de calcul al dobânzii trebuie indicat în mod expres în contract, cu precizarea periodicităţii şi/sau
a condiţiilor în care survine modificarea ratei dobânzii variabile, atât în sensul majorării datorate indicelui
de referinţă EURIBOR/indicelui de referință pentru creditele acordate în lei cu dobândă variabilă/LIBOR,
cât şi în cel al reducerii acesteia;
e) valoarea indicilor de referinţă utilizaţi în formula de calcul a dobânzii variabile va fi afişată şi permanent
actualizată, pe website-urile creditorilor şi la toate punctele de lucru ale acestora.”
9
Art. IV
Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează
după cum urmează:
1. La articolul 22, alineatul (1^1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1^1) Pentru perioada 1 martie 2019 – 28 februarie 2022, pentru clienţii casnici furnizarea de energie
electrică se realizează în condiţii reglementate de către ANRE.”
2. La articolul 76, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(4) Prețurile de vânzare a energiei electrice livrată de producători furnizorilor de ultimă instanță conform
prevederilor art. 28 lit. b1) se stabilesc pe baza metodologiilor aprobate de ANRE.”
3. La articolul 79, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alin. (8), cu următorul cuprins:
(8) Pentru calculul tarifelor de transport si distributie a energiei electrice, in perioada de reglementare
2019-2024, rata de rentabilitate a capitalului investit, reprezentand costul mediu al capitalului investit,
exprimat in termeni reali, inainte de impozitare este de 6,9 % .
4. La articolul 104, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (61), cu următorul cuprins:
(61) Concedentul/concesionarul, în vederea înființării sistemului de distribuție a gazelor naturale are
obligația obținerii în prealabil, a autorizațiilor specifice prevăzute de legislația în vigoare.”
5. La articolul 104, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(7) După adjudecarea concesiunii, în vederea desfăşurării activității, concesionarul solicită licenţele
specifice prevăzute de legislaţia în vigoare. Acesta are obligaţia să asigure şi furnizarea gazelor naturale
în regim reglementat la clienţii casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate până la data eliminării
preţurilor reglementate, scop pentru care are obligaţia să deţină şi licenţa pentru activitatea de furnizare
de gaze naturale; pentru operatorul economic care, potrivit prevederilor legale, are obligaţia de a realiza
separarea legală a activităţilor de distribuţie şi furnizare, operatorul economic afiliat acestuia deţine
licenţa pentru activitatea de furnizare de gaze naturale şi are obligaţia să asigure furnizarea gazelor
naturale în regim reglementat la clienţii casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate până la data
eliminării preţurilor reglementate.”
6. Articolul 105 se modifică și va avea următorul cuprins:
Asigurarea urmăririi executării lucrărilor „Concedentul/concesionarul serviciului public de distribuţie a
gazelor naturale trebuie să asigure urmărirea executării lucrărilor prevăzute în autorizația de
înființare/contractul de concesiune, prin personal propriu sau prin personal contractual, autorizat
conform reglementărilor ANRE,.”
10
7. La articolul 124, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(11) În perioada 1 aprilie 2019-28 februarie 2022, producătorii, inclusiv filialele acestora și/sau afiliații
aparținând aceluiași grup de interes economic care desfășoară atât activități de extracție, cât și activități
de vânzare a gazelor naturale extrase de pe teritoriul României au obligația să vândă cu prețul de 68
lei/MWh cantitățile de gaze naturale rezultate din activitatea de producție internă curentă către furnizori
și clienți finali eligibili. În această perioadă, producătorul are obligația să vândă cu prioritate către furnizori,
în condiții reglementate de ANRE, pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienților casnici şi al
producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de
energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, din
producția curentă și/sau din depozitele de înmagazinare.”
8. La articolul 178, după alineatul (5) se introduce un nou alienat, alin. (6), cu următorul cuprins:
(6) Pentru calculul tarifelor de transport si distributie a gazelor naturale, in perioada de reglementare
2019-2024, rata de rentabilitate a a capitalului investit, reprezentand costul mediu al capitalului investit,
exprimat in termeni reali, inainte de impozitare este de 6, 9 % .
9. La articolul 179 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„b) furnizarea gazelor naturale la preţ reglementat şi în baza contractelor-cadru până la 30 iunie 2022
pentru clienţii casnici;”
10. La articolul 181, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(9) Prin derogare de la prevederile alin. (1)-(8), pentru perioada 01.04.2019-28.02.2022, în conformitate
cu reglementările proprii, ANRE va stabili o structură specifică de amestec import/intern pentru cantitatea
de gaze naturale destinată asigurării consumului clienților finali noncasnici, cu excepția producătorilor de
energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în
centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei.”
Art. V
Ordonața de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale
de Reglementare în Domeniul Energiei, publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 337 din 18
mai 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea 160/2012 , cu modificările și completările
ulterioare , se modifică și se completează după cum urmează :
1. La articolul 2, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(3) Nivelul tarifelor și contribuțiilor prevăzute la alin. (2) se stabilește anual prin Ordin al președintelui
ANRE, cu excepția contribuției anuale percepute de la titularii de licențe în domeniul energiei electrice și
al gazelor naturale, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”
11
2. La articolul 2, alineatul (3^1) se modifica și va avea următorul cuprins:
”(3^1) Contribuția anuală percepută de la titularii de licențe în domeniul energiei electrice și al gazelor
naturale este egală cu 2% din cifra de afaceri anuală realizată de aceștia din activitățile ce fac obiectul
licențelor acordate de ANRE. Cifra de afaceri ce se constituie ca bază de calcul pentru perceperea
contribuției anuale este definită și calculată conform reglementărilor ANRE aprobate prin ordin al
președintelui ANRE cu avizul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză.”
3. La art. 2, după alineatul (3^1) se introduce un nou alineat, alin. (3^2) cu următorul cuprins:
”(3^2) Prin derogare de la prevederile alin. (3) și (3^1), contribuția anuală percepută de la titularii
licentelor de exploatare comerciala a capacitatilor de producere a energiei electrice pe baza de carbune
precum si a celor de producere a energiei electrice si termice in cogenerare, se stabilește anual prin
Ordinul președintelui ANRE prevăzut la alin. (3).”
Art. VI
(1) Aplicarea art. 60 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 18 iulie 2007, cu modificările şi
completările ulterioare, se suspendă până la data de 31 mai 2019.
(2) Pe perioada suspendării prevăzută la alin. (1), capitalul social minim necesar pentru administrarea unui
fond de pensii este echivalentul în lei, calculat la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României la data
constituirii, al sumei de 4 milioane euro.
Art. VII
Prevederile art. I pct. 1 se aplică pentru taxa datorată de instituțiile bancare începând cu anul 2019.
Art. VIII
Metodologia privind determinarea cotei de piață, marjei de dobândă, a activelor financiare nete și a celor
care se scad din baza impozabilă, precum și raportarea indicatorilor necesari calculării taxei pe active,
prevăzute la art. 86-88 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018, se stabilește prin norme
metodologice, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, cu consultarea Băncii Naționale a României, în
termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.
Art. IX.
Prevederile art. II și III intră în vigoare la data de 2 mai 2019 și se aplica creditelor acordate consumatorilor
după această dată, precum și refinanțării creditelor acordate consumatorilor aflate în derulate la această
dată.
12
Art. X
În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Autoritatea Națională
de Reglementare în domeniul Energiei realizează modificarea reglementărilor incidente pentru punerea
în aplicare a prevederilor art. 79 alin. (6) și art. 178 alin. (7) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale
nr. 123/2012 cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele prevăzute prin prezenta ordonanță
de urgență.

Articolul precedentGlobalizare totală în industria auto. Se pun bazele unui mega-constructor?
Articolul următorBanca Centrală Europeană ar putea amâna majorarea dobânzilor