Ministerul Transporturilor a publicat, joi seară, proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind reglementarea activităţii de ridesharing al companiilor Uber, Bolt și Clever. Potrivit documentului, toţi şoferii trebuie să fie autorizaţi pentru transport alternativ, să deţină cazier judiciar, avize medicale şi psihologice, să deţină atestat de conducător auto profesionist, să plătească asigurări şi să deţină o casă de marcat pentru plata în numerar.

De asemenea, toate aplicaţiile de transport alternativ trebuie autorizate de către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale și vor plăti o taxă anuală, în funcţie de numărul de maşini înrolate. Autoturismele care desfăşoară transport alternativ trebuie autorizate de către Autoritatea Rutieră Română (ARR) şi să respecte standarde de vechime.

TEXTUL INTEGRAL AL ORDONANȚEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind activităţile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto

Având în vedere în vedere evoluția pieţei transportului de persoane în regim de taxi şi modificările aduse Legii nr. 38/2006 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare,

Luând în considerare apariţia pe piaţă a unor soluţii inovative de transport, generate de progresul tehnologic,

Având în vedere că transportul asigurat prin soluţii inovative de transport contribuie la creşterea gradului de concurenţă pe piaţă şi facilitează interacţiunea dintre cerere şi ofertă,

Pentru asigurarea creşterii concurenţei pe piaţa serviciilor de taximetrie şi stabilirea unui regim nediscriminatoriu pe piaţă,

Se impune în regim de urgenţă, reglementarea transportului de persoane prin intermediul platformelor tehnologice, în concordanţă cu jurisprudenţa comunitară,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență:

Capitolul I Dispoziţii generale

Art. 1 – Prezenta ordonanță de urgență reglementează organizarea, autorizarea şi controlul activităţilor de transport alternativ cu autoturism și conducător auto.

Art. 2 – In sensul prezentei ordonanțe de urgență, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) activitate de transport alternativ cu autoturism și conducător auto denumită în continuare transport alternativ – deplasarea persoanelor, cu ajutorul unui autoturism, în baza unui contract de transport alternativ încheiat între pasager şi operatorul de transport alternativ deținător al autoturismului, care este intermediat de un operator al platformei digitale conform prezentei ordonanțe de urgență printr-o platformă/aplicaţie digitala.

b) autoritatea de autorizare – Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale pentru autorizarea operatorului platformei digitale și Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. pentru autorizarea operatorilor de transport alternativ;

c) autorizaţie pentru intermedierea transportului alternativ – document eliberat în condiţiile prezentei ordonanțe de urgență operatorului platformei digitale care intermediază efectuarea de transport alternativ;

d) autorizaţie pentru transportul alternativ cu un autoturism și conducător auto denumit în continuare autorizaţie pentru transportul alternativ – document, eliberat deţinătorului

autoturismului, care dă dreptul unui operator de transport alternativ să efectueze în anumite condiţii, transport alternativ pe perioada sa de valabilitate;

e) conducător auto – angajat/ titular, după caz al unui operator de transport alternativ;

f) contractul de transport alternativ – contractul de transport încheiat prin intermediul platformei digitale între un pasager şi un operator de transport alternativ de fiecare dată când este contractată o cursă de către un pasager, contract ce prevede termenii şi condiţiile în care va fi efectuată cursa la solicitarea pasagerului;

g) copie conformă a autorizaţiei pentru transportul alternativ cu autoturism și conducător auto denumită în continuare copie conformă a autorizaţiei pentru transportul alternativ – document eliberat deţinătorului autoturismului, care dă dreptul acestuia, să utilizeze autoturismul respectiv la efectuarea transportului alternativ pe perioada sa de valabilitate;

h) cursa – deplasarea intermediată printr-o platformă digitală, executată cu autoturism și conducător auto pe un traseu comandat și acceptat de pasager, de la locul de îmbarcare până la locul de destinaţie;

i) manager de transport alternativ – persoana fizică angajată a unui operator de transport alternativ care este persoană juridică sau întreprindere familială şi care conduce permanent şi efectiv activităţile de transport alternativ ale acestuia, și deține un certificat de competenţă profesională pentru transportul rutier în regim de închiriere;

j) operator al platformei digitale – persoana juridică care operează platforma digitală prin intermediul căreia este efectuat transport alternativ;

k) operator de transport alternativ – persoană fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială sau persoana juridică deţinătoare a autoturismului cu care se efectuează transport alternativ;

l) pasager – persoană fizică care angajează transportul alternativ prin intermediul unei platforme digitale;

m) platformă digitală – aplicaţie digitală pentru intermedierea și decontarea transportului alternativ prin care membrii înregistraţi solicită sau oferă transport prin intermediul unui dispozitiv mobil de comunicaţii electronice, având totodată posibilitatea de a încheia un contract de transport alternativ;

Art. 3 – Transportul alternativ de persoane este efectuat de un operator de transport alternativ autorizat, contra cost, pe bază de contract de transport alternativ încheiat între pasager și operatorul de transport alternativ deținător al autoturismelor, care este intermediat de un operator al platformei digitale, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, printr –o platformă digitală.

Capitolul II

Autorizarea transportului alternativ

SECŢIUNEA 1 – Autorizarea operatorilor platformei digitale care intermediază efectuarea transportului alternativ

Art. 4 – (1) Transportul alternativ poate fi intermediat numai de către un operator al platformei digitale autorizat în acest sens în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Intermedierea transportului alternativ fără a fi autorizat este interzisă.

Art. 5 – Intermedierea transportului alternativ pe teritoriul României este supusă autorizării de către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, iar autorizaţia emisă conform prezentei ordonanțe de urgență este valabilă pe întreg teritoriul României.

Art. 6 – În situaţia în care operatorul platformei digitale este o persoană juridică nerezidentă, acesta este obligat să aibă pe toată perioada în care îşi desfăşoară activitatea de intermediere a transportului alternativ pe teritoriul României o sucursală înregistrată care să-l reprezinte în fața autorităților statului român.

Art. 7 – Platforma digitală pentru intermedierea transportului alternativ trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) ține evidența automată a datelor de expirare a permiselor de conducere şi a altor documente necesare și notifică automat operatorul de transport alternativ în scopul actualizării documentelor încărcate pe platforma digitală;

b) propune şi afişează traseul optim până la destinaţie utilizând tehnologie pe bază de GPS înainte de efectuarea cursei;

c) afişează tariful pentru efectuarea unei curse pe traseul stabilit în condiţiile literei b) înaintea acceptării cursei de către pasager;

d) afişează numărul de înmatriculare al autoturismului cu care se efectuează cursa;

e) monitorizează continuu prin GPS toate cursele;

f) oferă pasagerilor opţiunea de a comunica cu conducătorul auto căruia i-a fost atribuită cursa şi furnizează informaţii privind localizarea şi timpul estimat al sosirii;

g) permite pasagerilor să raporteze operatorului orice incidente survenite pe parcursul cursei;

h) furnizează serviciu de suport / asistență a pasagerilor de către o echipă ce este disponibilă şi accesibilă timp de 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână pentru incidente survenite pe durata cursei;

i) permite decontarea prețului cursei.

Art. 8 – (1) Pentru obţinerea autorizaţiei, operatorul platformei digitale va depune la Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale următoarele documente şi informaţii:

a) certificatul de înregistrare la registrul comerţului din Romania sau din ţara de rezidență precum și dovada înregistrării în România a sucursalei operatorului nerezident al platformei digitale;

b) declaraţia pe propria răspundere a operatorului platformei digitale că acesta nu se afla sub incidenţa Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările şi completările ulterioare;

c) descrierea caracteristicilor şi funcţiilor platformei digitale, a modalităţii de funcţionare şi a conformării acesteia cu cerinţele prezentei ordonanțe de urgență precum și indicarea adresei de web/internet de unde aceasta poate fi descărcată/instalată pentru a fi analizată / testată;

d) declarație pe propria răspundere a operatorului platformă digitală, că platforma digitală îndeplinește condițiile prevăzute la art.7.

Art. 9 – (1) În termen de 30 zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei prevăzută la art. 8, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale emite autorizaţia pentru intermedierea transportului alternativ în urma unei analize a conformării caracteristicilor platformei digitale cu cerintele prevăzute la art. 7, precum și a respectării prevederilor art. 8.

(2) Autorizaţia se emite pe o perioadă de 3 ani.

(3) Respingerea autorizării unui operator al platformei digitale se face în cazul în care caracteristicile platformei digitale nu corespund condițiilor prevăzute la art.7 sau în lipsa/necomformitatea unuia sau mai multor documente prevăzute la art.8, în baza unei decizii scrise.

(4) Decizia Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale de respingere a cererii de emitere a autorizaţiei poate fi contestată la instanţele judecătoreşti competente, de către solicitant, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei de respingere.

(5) Autorizaţia emisă de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale devine valabilă după plata de către operator către această instituție a unui tarif de autorizare de 50.000 LEI. În situația în care operatorul autorizat nu achită tariful în termen de 30 de zile de la data emiterii autorizaţiei, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale este îndreptăţit să anuleze autorizaţia.

(6) Operatorii autorizaţi să desfăşoare activităţi de intermediere a transportului alternativ, pe teritoriul României, vor achita către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale la fiecare 12 luni, un tarif de 50.000 LEI.

(7) Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale publică, pe site-ul propriu, lista operatorilor platformelor digitale autorizați, pe care o actualizează ori de câte ori este necesar.

Art. 10 – (1) Autorizaţia pentru intermedierea transportului alternativ este retrasă de către emitent în următoarele cazuri:

a) autorizaţia a fost eliberată pe baza unor documente false;

b) nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia;

c) operatorul platformei digitale acceptă și acordă acces la platforma digitală, unui operator de transport alternativ pentru care nu s-a eliberat autorizație de transport alternativ sau aceasta are valabilitatea depășită;

d) la cerere.

(2) În cazul în care operatorului platformei digitale i s-a retras autorizaţia pentru intermedierea transportului alternativ, acesta poate solicita o nouă autorizare după o perioadă de 6 luni.

SECŢIUNEA 2 – Autorizarea operatorilor de transport alternativ

Art. 11 – Transportul alternativ se efectuează numai de către operatori de transport alternativ autorizaţi, care deţin, pentru fiecare autoturism utilizat la efectuarea transportului, copii conforme valabile, eliberate în condiţiile prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 12 – (1) În vederea obţinerii autorizaţiei pentru transportul alternativ operatorul de transport alternativ depune la agenția teritorială a Autorității Rutiere Române – A.R.R. din județul sau municipiul București unde îşi are sediul sau domiciliul după caz, următoarele documente:

a) cerere;

b) copie a certificatului de înregistrare ca transportator şi a certificatului constatator, eliberate de registrul comerţului;

c) certificat de atestare a pregătirii profesionale ale conducătorilor auto;

d) copie a certificatului de competenţă profesională pentru managerul de transport alternativ, în cazul întreprinderii familiale sau persoanei juridice, ori copie de pe certificatul de atestare a pregătirii profesionale pentru transportul de persoane în regim de închiriere, în cazul persoanei fizice autorizate sau întreprinderii individuale;

e) certificatul de cazier judiciar ale conducătorilor auto şi, după caz, ale managerului de transport alternativ, din care să rezulte că aceştia nu au fost condamnaţi pentru:

– infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice;

– infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri;

– infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale;

– infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile;

– infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale;

– infracţiuni contra patrimoniului;

Cazierul judiciar al managerului de transport alternativ se depune în cazul întreprinderii familiale sau persoanei juridice;

f) avizul medical și psihologic al managerului de transport alternativ, în cazul întreprinderii familiale sau persoanei juridice, sau al persoanei fizice titulare a persoanei fizice autorizate sau întreprinderii individuale, cu mențiunea apt.

(2) Autorizaţia de transport alternativ se eliberează, în termen de maxim 15 zile lucrătoare, de către agenția teritorială a Autorității Rutiere Române –A.R.R. competentă pentru o perioadă de 3 ani după plata de către operatorul de transport alternativ a unui tarif de 300 lei.

(3) Autorizaţia de transport alternativ eliberată operatorului de transport alternativ conform alin. (2) este netransmisibilă.

(4) Orice modificare a uneia sau mai multor condiţii de acordare a autorizaţiei de transport alternativ, prevăzute la alin.(1), se comunică prin declaraţie pe propria răspundere a operatorului de transport alternativ autorizat, înaintată agenției teritoriale a Autorității Rutiere Române – A.R.R. emitente, în termen de maxim 15 de zile de la data modificărilor respective.

(5) În cazul în care operatorului de transport alternativ i s-a retras autorizația de transport alternativ, acesta poate solicita o nouă autorizare după o perioadă de 6 luni.

Art. 13 – (1) Pentru fiecare autoturism deţinut şi utilizat în vederea efectuării transportului alternativ, agenția teritorială a Autorității Rutiere Române – A.R.R., emitentă a autorizației de transport alternativ, eliberează operatorului de transport alternativ, în termen de 15 zile lucrătoare, câte o copie conformă a acesteia, după depunerea următoarelor documente, în copie:

a) autorizaţia de transport alternativ;

b) certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a autoturismului;

c) declaraţia pe propria răspundere privind îndeplinirea de către autoturismul respectiv a condiţiilor prevăzute la art.18.

d) contractul de închiriere înregistrat la Agenția Națională de Administrare Fiscală sau contractul de comodat în formă legalizată;

(2) Pentru autoturismele deţinute în proprietate, închiriere sau comodat de către operatorul de transport alternativ autorizat, copia conformă a autorizaţiei pentru transportul alternativ se eliberează numai pentru acelea care sunt înmatriculate în judeţul respectiv sau, după caz, în municipiul Bucureşti.

(3) Pentru autoturismele deţinute în temeiul unui contract de leasing de către operatorul de transport alternativ autorizat, copia conformă a autorizaţiei pentru transportul alternativ se eliberează indiferent unde sunt înmatriculate acestea.

(4) Operatorul de transport alternativ are dreptul să efectueze transport alternativ cu autoturismul pentru care s-a emis copia conformă a autorizației pentru transportul alternativ:

a) permanent, în interiorul localității unde îşi are sediul sau domiciliul după caz;

b) ocazional, cu plecare din localitatea unde îşi are sediul sau domiciliul după caz, spre alte localități.

(5) Copia conformă a autorizației pentru transportul alternativ se eliberează pentru o perioadă de 1 an, 2 ani sau 3 ani, fără a depăși perioada de valabilitate a autorizației de transport alternativ, numai pentru autoturismele care nu depăşesc la data expirării valabilității copiei conforme vechimea de 15 ani de la data fabricaţiei.

(6) În ultimul an de valabilitate al autorizației pentru transportul alternativ, copia conformă se poate elibera pentru o perioadă mai mică de un an fără a depăși valabiltatea autorizației respective.

(7) Copia conformă a autorizației pentru transportul alternativ se eliberează după achitarea de către operatorul de transport alternativ a unui tarif de 100 lei pentru fiecare an/fracție de an corespunzător perioadei de valabilitate a acesteia.

(8) Copia conformă a autorizației pentru transportul alternativ este netransmisibilă de la un operator de transport alternativ la alt operator de transport alternativ, precum şi de la un autoturism la altul.

(9) Operatorul de transport alternativ autorizat poate să îşi înlocuiască, la cerere, autoturismul deţinut în condiţiile alin. (1) lit.b), pentru care a obţinut o copie conformă a autorizației, cu alt autoturism deţinut în aceleaşi condiţii, în următoarele cazuri:

a) autoturismul nu mai poate fi utilizat datorită uzurii fizice, morale, deteriorării sau furtului;

b) autoturismul a fost casat;

c) autoturismul a fost înstrăinat;

d) autoturismul înlocuitor are o vechime mai mică.

(10) Pe baza cererii de înlocuire prevăzute la alin. (9), autoritatea de autorizare va elibera o nouă copie conformă a autorizației de transport alternativ, cu respectarea prevederilor privind vechimea autoturismului.

Art. 14 – Orice modificare a datelor înscrise pe autorizaţia pentru transportul alternativ privind schimbarea denumirii, a sediului sau a domiciliului operatorului de transport alternativ atrage şi modificarea corespunzătoare a datelor respective înscrise pe copiile conforme ale autorizaţiei pentru transportul alternativ deţinute de acesta în momentul modificării.

Art. 15 – (1) Retragerea autorizaţiei de transport alternativ se realizează de către autoritatea de autorizare şi are drept consecinţă pierderea calităţii de operator de transport alternativ autorizat, precum şi retragerea tuturor copiilor conforme eliberate pe baza autorizaţiei respective.

(2) Autorizaţia de transport alternativ poate fi retrasă în următoarele situaţii:

a) operatorul de transport alternativ autorizat nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile care au stat la baza eliberării acesteia;

b) operatorul de transport alternativ autorizat a folosit documente false în derularea transportului alternativ;

c) operatorul de transport alternativ autorizat și-a încetat activitatea ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti definitive;

d) la cerere.

(3) Copia conformă a autorizaţiei de transport alternativ se suspendă sau se retrage de către autoritatea de autorizare emitentă.

(4) Copia conformă a autorizaţiei de transport alternativ se suspendă, pentru 1-3 luni, în următoarele cazuri:

a) nu mai este îndeplinită cel puţin una dintre condiţiile care au stat la baza eliberării documentului;

b) a expirat valabilitatea inspecţiei tehnice periodice;

c) nu deține asigurare pentru persoane și bunurile acestora;

d) când autoturismele utilizate la efectuarea transportului alternativ utilizează însemne sau dotări specifice ale autovehiculelor taxi;

e) neîndeplinirea în termen a prevederilor art. 12 alin. (4).

f) în situația achitării contravalorii transportului alternativ în numeral sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, pentru care nu s-a emis și înmânat bon fiscal pasagerului;

(5) Copia conformă a autorizației de transport alternativ se retrage în următoarele cazuri:

a) a fost obţinută pe baza unor documente false;

b) dacă a fost suspendată de două ori în 12 luni consecutive;

c) copia conformă şi/sau ecusonul, după caz, au fost încredinţate sau utilizate de alt autoturism decât cel pentru care au fost atribuite;

d) dacă autoturismul execută activitate de transport pe perioada în care copia conformă este suspendată;

e) în cazul în care conducătorul auto nu deţine certificat de atestare a pregătirii profesionale valabil;

f) în cazul în care transmite copia conformă a autorizației de transport alternativ către alt operator de transport alternativ sau oricărei alte persoane, pentru a fi utilizate în vederea efectuării transportului alternativ;

g) nu deține asigurare de răspundere civilă auto;

h) la cerere.

i) dacă autoturismul nu este dotat cu aparat de marcat electronic de către deţinătorul legal al autorizaţiei de transport alternativ, în cazul în care se încasează direct de la pasager, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, contravaloarea serviciului prestat.

(6) Decizia Autorității Rutiere Române – A.R.R. de retragere a autorizaţiei de transport alternativ sau de retragere/suspendare a copiei conforme a acesteia poate fi contestată la instanțele judecătorești competente, de către operatorul de transport alternativ, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia.

(7) În cazul în care operatorului de transport alternativ i s-a retras copia conformă a autorizației de transport alternativ, conform alin. (5) lit. a) – d), lit. e) și g), acesta poate solicita eliberarea unei noi copii conforme pentru autoturismul respectiv după o perioadă de 6 luni.

Capitolul III

Efectuarea transportului alternativ

Art. 16 – Transportul alternativ poate fi accesat de pasagerii care solicită o cursă doar prin intermediul platformelor digitale.

Art. 17 – In scopul probării drepturilor şi obligaţiilor fiecăreia dintre părţi, operatorul de transport alternativ şi operatorul platformei digitale încheie contracte ce vor conţine termenii şi condiţiile colaborării lor. Contractul dintre operatorul de transport alternativ și operator se încheie prin intermediul platformei digitale, prin confirmarea de către operatorul de transport alternativ a opţiunii „accept” în legătură cu termenii şi condiţiile contractuale afişate pe platforma digitală. Conţinutul termenilor și condiţiilor din contract precum și dovada acceptării acestora de către operatorul de transport alternativ, sunt tipărite de către acesta prin intermediul platformei digitale în scopul probării în fata autorităţilor de control competente a relaţiilor sale contractuale cu operatorul platformei digitale.

Art. 18 – Autoturismele cu care se efectuează transport alternativ trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) au maxim 5 locuri, inclusiv locul conducătorului auto;

b) au inspecţia tehnică periodică (ITP) realizată la fiecare 6 luni;

c) la momentul cursei trebuie să corespundă normelor tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi utilizarea conform destinaţiei;

d) deţin copia conformă a autorizaţiei pentru transportul alternativ.

Art. 19 – (1) Autoturismele care efectuează transport alternativ se vor conforma normelor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Autoturismele care efectuează transport alternativ nu beneficiază de facilităţile de trafic aferente serviciilor publice de transport local.

(3) Pasagerii sunt preluaţi şi coboară în locurile unde este permisă oprirea autovehiculelor conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 20 – (1) Toate veniturile obţinute în urma efectuării de transport alternativ sunt impozitate în conformitate cu legislaţia fiscală în vigoare în România.

(2) In cazul în care se încasează direct de la pasager, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, contravaloarea serviciului prestat, operatorul de transport alternativ are obligaţia de a utiliza aparat de marcat electronic fiscal, în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de a emite şi înmâna bon fiscal pasagerului, precum şi de a emite factură la solicitarea acestuia.

Art. 21 – (1) În trafic, autoturismele acceptate pe platforma digitală pentru efectuarea transportului alternativ vor avea afişat la vedere, pe parbriz în partea dreaptă jos și pe lunetă în partea dreaptă jos, un ecuson rotund cu diametrul de 10 cm, pentru fiecare platformă digitală utilizată, conţinând următoarele elemente:

a) numărul de înmatriculare al autoturismului;

b) denumirea platformei digitale pe care este acceptat autoturismul.

(2) Ecusonul de transport alternativ prevăzut la alin. (1) se emite de către operatorul plaformei digitale pentru fiecare autoturism pentru care a fost emisă în prealabil copia conformă a autorizației pentru transportul alternativ.

(3) Ecusonul de transport alternativ dă dreptul operatorului de transport alternativ să utilizeze autoturismul astfel identificat și să efectueze transport alternativ în condițiile prevăzute la art. 13 alin. (4), prin intermediul platformei digitale menționate pe acesta;

(4) Operatorul platformei digitale ține un registru al tuturor ecusoanelor de transport alternativ emise pentru efectuarea acestui tip de transport pe platforma sa digitală cu identificarea, pentru fiecare ecuson, a conducătorului auto și a autoturismului pentru care a fost emis.

Art. 22 – Conducătorul auto care efectuează transport alternativ trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă vârsta de cel puţin 21 de ani și să dețină un certificat de atestare a pregătirii profesionale pentru transportul de persoane în regim de închiriere eliberat de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.;

b) să deţină permis de conducere categoria B cu o vechime de cel puţin 2 ani;

c) din certificatul de cazier judiciar al persoanei trebuie să rezulte că aceasta nu a fost condamnată pentru infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice, infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri, infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale, traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale sau infracţiuni contra patrimoniului.

d) să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru desfăşurarea activității de transport persoane;

e) să nu aibă suspendată exercitarea dreptului de a conduce în ultimul an pentru conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor psihoactive sau să nu fi fost implicată în accidente rutiere soldate, din culpa sa, cu decesul sau vătămarea gravă a uneia sau mai multor persoane.

Art. 23 – Atunci când îşi desfăşoară activitatea, conducătorul auto trebuie să deţină la bordul autoturismului şi să prezinte organului de control rutier, pe lângă documentele prevăzute prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele documente:

a) asigurarea de răspundere civilă auto;

b) asigurarea pentru persoane şi bunurile acestora;

c) copia tipărită a contractului încheiat între operator şi operatorul de transport alternativ, potrivit dispoziţiilor art. 17;

d) copia conformă a autorizaţiei pentru transport alternativ.

Capitolul IV Obligațiile operatorului platformei digitale, operatorului de transport alternativ, precum și a conducătorilor auto

Art. 24 – Operatorul platformei digitale are următoarele obligaţii specifice:

a) să informeze complet şi cuprinzător toţi utilizatorii, la înregistrarea acestora pe platforma digitală, cu privire la termenii şi condiţiile de funcţionare a platformei

digitale, la drepturile şi obligaţiile lor în cursul şi după utilizarea platformei digitale, precum și cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal; termenii şi condiţiile privind funcționarea platformei digitale trebuie să poată fi accesați cu uşurinţă de utilizatori prin intermediul acesteia, iar operatorul trebuie să permită doar utilizatorilor care au fost de acord în mod expres cu aceşti termeni şi condiţii să devină membri ai platformei digitale;

b) să opereze un sistem funcţional de asistenţă pentru utilizatori, disponibil pasagerilor în legătură cu orice aspecte referitoare la cursa lor;

c) să implementeze un sistem de verificare a calităţii pentru activitatea de transport alternativ oferit de conducătorii auto acceptaţi pe platformă digitală;

d) să le permită pasagerilor să acorde calificative pentru calitatea cursei prin intermediul platformei digitale;

e) să păstreze detaliile fiecărei curse efectuate de operatorul de transport alternativ prin intermediul platformei digitale pentru o perioadă de cel puţin 5 ani. Aceste date se comunică și sucursalei operatorului nerezident al platformei digitale și se păstrează de aceasta din urmă pe aceeași perioadă de timp;

f) să păstreze datele cu caracter personal ale conducătorilor auto pentru cel puţin doi ani de la data la care conducătorul auto s-a retras sau a fost eliminat de pe platformă de către operator. Aceste date se comunică sucursalei operatorului nerezident al platformei digitale din România și se păstrează de aceasta din urmă pe aceeași perioadă de timp;

g) să permită accesul la platforma digitală doar pasagerilor care şi-au înregistrat în mod corespunzător datele cu caracter personal cerute de platforma digitală şi doar operatorilor de transport și conducătorilor auto ai acestora care respectă dispoziţiile prezentei ordonanțe de urgență. Conducătorii auto care nu pot fi identificaţi în mod corespunzător în baza informaţiilor furnizate la înregistrare nu vor primi drept de acces la platforma digitală şi, implicit, nu vor putea presta activități de transport alternativ;

h) să asigure securitatea cibernetică a platformei digitale şi a tuturor datelor încărcate de utilizatori;

i) să notifice, în termen de 15 zile, autorității de autorizare orice modificare care afectează condițiile prevăzute la art.7.

j) să prelucreze toate datele cu caracter personal colectate prin intermediul platformei digitale în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi să informeze în mod corespunzător, înainte de înregistrare, toţi membrii, prin intermediul platformei digitale, cu privire la colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora.

k) să admită pe platforma digitală doar solicitanţii care sunt de acord în mod expres cu termenii şi condiţiile prelucrării datelor cu caracter personal.

l) să solicite operatorului de transport alternativ, la fiecare 12 luni de la data acceptării pe platformă, documente privin modul de îndeplinire în continuare a condiţiilor legale pentru efectuarea activității de transport alternativ de către conducătorii auto şi autoturismele utilizate.

m) să elimine de pe platforma digitală operatorii de transport alternativ, conducătorii auto și autoturismele care nu mai îndeplinesc condițiile legale pentru efectuarea transportului alternativ.

Art. 25- La solicitarea autorităţilor cu atribuții în domeniu, operatorul platformei digitale sau a sucursalei operatorului nerezident al platformei digitale, după caz, va pune la dispoziţia acestora toate informaţiile cerute pe care le deţine în legătură cu desfășurarea activității de către operatorii de transport alternativ prin intermediul platformei digitale. Punerea la dispoziţie a acestor informaţii se realizează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 26 – Operatorul de transport alternativ are următoarele obligații:

a) să utilizeze la efectuarea transportului alternativ autoturisme pentru care au fost emise în prealabil copii conforme ale autorizației de transport alternativ;

b) să utilizeze la efectuarea transportului alternativ doar autoturisme care respectă prevederile art. 21 alin. (1);

c) să utilizeze la efectuarea transportului alternativ conducători auto care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 22;

d) să nu transmită copia conformă a autorizației de transport alternativ către alt operator de transport alternativ sau oricărei alte persoane, pentru a fi utilizată în scopul efectuării transportului alternativ;

e) să pună la dispoziția conducătorului auto documentele prevăzute la art. 23;

f) să raporteze operatorului platformei digitale orice modificare a informaţiilor şi datelor furnizate acestuia în maximum 24 ore de la apariţia oricărei astfel de modificări.

Art. 27 – Conducătorii auto au următoarele obligaţii:

a) să aibă ţinută corespunzătoare, un comportament civilizat şi preventiv în relaţia cu clientul;

b) să nu refuze efectuarea cursei în condiţiile iniţial agreate;

c) să nu solicite plata de către pasager a unei alte sume de bani în schimbul activității de transport efectuate;

d) să transporte bagajele clienţilor, în cazul transportului de persoane, în limitele spaţiului destinat pentru acestea, fără perceperea de tarife suplimentare;

e) să se supună controlului autorităţilor cu atribuții în domeniu şi să prezinte la control, în timpul activităţii, documentele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență şi de legislaţia în vigoare;

f) să nu utilizeze mijloacele audio/video fără acordul clientului.

ART. 28 – (1) Pe toată durata intermedierii și efectuării transportului alternativ, controlul respectării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență este asigurat de către:

a) Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale;

b) Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – I.S.C.T.R.;

c) Agenția Națională de Administrare Fiscală;

d) structurile poliţiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române;

e) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor;

f) Inspectoratele Teritoriale de Muncă.

(2) În traficul rutier, controlul transportului alternativ se efectuează de către reprezentanţii autorităţilor menţionate la alin. (1) lit. b), c) și d).

(3) La sediul operatorului platformei digitale ori al sucursalei operatorului nerezident al platformei digitale din România și/sau al operatorului de transport alternativ, controlul transportului alternativ se efectuează de către reprezentanţii autorităţilor menţionate la alin. (1) lit. a) , b), c), e) și f).

Capitolul V Sancțiuni

Art. 29 – (1) Constituie contravenţie, dacă potrivit legii penale fapta nu constituie infracţiune și se sancţionează cu amenda de la 5.000 LEI la 15.000 LEI, următoarele fapte ale operatorului platformei digitale:

a) acceptarea pe platforma digitală a unor conducători auto care nu îndeplinesc condiţiile cerute de prezenta ordonanță de urgență pentru a efectua transport alternativ;

b) nerespectarea obligației prevăzută la art.24 lit. l) sau neactualizarea la timp a documentaţiei păstrate de operator cu privire la conducătorii auto și autoturismele înregistrate pe platforma digitală;

c) schimbarea termenilor și condiţiilor de utilizare a platformei digitale fără notificarea prealabilă a utilizatorilor.

(2) Constituie contravenţie, dacă potrivit legii penale fapta nu constituie infracţiune, și se sancţionează cu amenda de la 10.000 LEI la 30.000 LEI, intermedierea transportului alternativ de către operatorul platformei digitale prin acceptarea și acordarea accesului la platforma digitală, a unui autoturism pentru care nu s-a eliberat copie conformă a autorizaţiei de transport alternativ sau aceasta are valabilitatea depășită.

Art. 30 – Intermedierea transportului alternativ de către o persoană fizică sau juridică în lipsa unei autorizaţii valabile constituie contravenţie, dacă potrivit legii penale fapta nu constituie infracţiune, se sancţionează cu amendă de la 50.000 LEI la 100.000 LEI, precum și cu interzicerea desfăşurării de activităţi economice de orice fel pe teritoriul României, prin intermediul unor programe software de sine stătătoare, pentru o perioadă de 2 ani de la data aplicării sancţiunii.

Art. 31 – (1) Constituie contravenţie, dacă potrivit legii penale fapta nu constituie infracţiune, și se sancţionează cu amenda de la 3.000 LEI la 9.000 LEI, următoarele fapte ale operatorului de transport alternativ:

a) efectuarea unei curse cu alt autoturism decât cel înscris pe platforma digitală;

b) efectuarea unei curse cu un autoturism pentru care nu deține copie conformă a autorizației de transport alternativ sau deține o copie conformă a cărei valabilitate este depășită;

c) lipsa de pe autoturism a ecusonului emis de către operatorul platformei digitale;

d) utilizarea la efectuarea unei curse a unui conducător auto care nu îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;

e) neinformarea la timp a operatorului platformei digitale cu privire la modificarea oricăror informaţii referitoare la autoturismele utilizate și conducătorii auto ai acestora;

(2) Constituie contravenţie, dacă potrivit legii penale fapta nu constituie infracţiune, și se sancţionează cu amenda de la 10.000 la 30.000 LEI, efectuarea transportului alternativ prin intermediul unei platforme digitale neautorizate.

ART. 32 – (1) În cazul utilizării unui autoturism, la efectuarea transportul alternativ prin intermediul unei platforme digitale neautorizată, odată cu aplicarea sancţiunii contravenţionale se suspendă dreptul de utilizare a autoturismului respectiv pentru o perioadă 6 luni.

(2) În cazul nerespectării prevederilor art. 13 alin. (4), odată cu aplicarea sancţiunii contravenţionale, prevăzută de prezentei ordonanțe de urgență, se suspendă dreptul de utilizare a autoturismului respectiv pentru o perioadă de 6 luni.

(3) Suspendarea dreptului de utilizare a autoturismului se realizează prin reţinerea certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare de către ofiţerii şi/sau agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române care au calitatea de poliţişti rutieri.

(4) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare împreună cu certificatul de înmatriculare şi o copie a proceselor-verbale de constatare a contravenţiei şi de reţinere a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare se predau, în termen de maximum 3 zile, inspectoratului judeţean de poliţie, respectiv Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, care notifică deţinătorului autoturismului faptul că suspendarea dreptului de utilizare a acestuia încetează la 6 luni de la data procesului-verbal de reţinere a acestora.

(5) Suspendarea notificată a dreptului de utilizare a autoturismului încetează, iar plăcuţele cu numărul de înmatriculare şi certificatul de înmatriculare se restituie anticipat, la cerere, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) au trecut cel puţin 30 de zile de la data procesului-verbal de reţinere;

b) se depune dovada achitării amenzii contravenţionale prevazută la art. 33 lit. f) sau g) după caz.

(6) După epuizarea unui termen notificat de suspendare a dreptului de utilizare a autoturismului, dacă nu se face dovada achitării amenzii contravenţionale, se notifică deţinătorului prelungirea suspendării pentru încă 6 luni.

(7) Dacă în decurs de cel mult 12 luni de la încetarea ultimei suspendări a dreptului de utilizare a autoturismului se aplică o nouă suspendare, nu se mai poate beneficia de reducerea termenului prevăzut la alin. (4) lit. a).

(8) Pe perioada suspendării dreptului de utilizare a autoturismului acesta nu poate fi reînmatriculat.

Art. 33 – Constituie contravenţie, dacă potrivit legii penale fapta nu constituie infracţiune, și se sancţionează cu amenda de la 1.000 LEI la 5.000 LEI, următoarele fapte ale conducătorului auto:

a) solicitarea de sume de bani suplimentare costului cursei afişat pe platforma digitală;

b) neinformarea la timp a operatorului de transport alternativ cu privire la modificarea oricăror informaţii cu privire la persoana sa, comunicate acestuia în scopul admiterii sale pe platforma digitale;

c) efectuarea unei curse cu alt autoturism decât cel înscris pe platforma digitală;

d) lipsa de la bordul autoturismului a documentelor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență precum și lipsa de pe parbrizul și/sau luneta autoturismului a ecusoanelor ce identifică transportul alternativ, precum și lipsa unuia sau a mai multor elemente dintre cele prevăzute la art.21 alin.(1) din conținutul ecusonului;

e) efectuarea unei curse fără deţinerea unui certificat de atestare profesională emis de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.

f) utilizarea unui autoturism, la efectuarea transportul alternativ prin intermediul unei platforme digitale neautorizată;

g) efectuarea unei curse fără respectarea prevederilor art. 13 alin. (4).

Art. 34 – (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 29 – 31 se realizează de către agenţii constatatori ai instituțiilor prevăzute la art.28 alin. (1) lit.a), b), c), e) și f).

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 33 se realizează de către agenţii constatatori ai instituțiilor prevăzute la art.28 alin. (1) lit. b) și d) , după caz.

(3) Contravenţiilor prevăzute la art. 29 – 31 și 33 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se pot folosi căile de atac prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 35 – (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale emite reglementări privind modalitățile de autorizare a operatorilor platformelor digitale precum și modalitățile de stabilire și încasare a taxei de autorizare.

(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. va publica pe site-ul propriu modelele documentelor necesare îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin potrivit prezentei ordonanțe.

Art. 36 – Persoanele fizice și juridice care derulează operațiuni ce intră sub incidența prezentei ordonanțe de urgență beneficiază de o perioadă de tranziţie de 60 de zile de la data la care autoritățile prevăzute la art.35 şi-au îndeplinit obligaţiile.

Art. 37 – Autorizația pentru intermedierea transportului alternativ, autorizația pentru transportul alternativ, precum și copia conformă a autorizației pentru tranport alternativ se eliberează pentru perioadele corespunzătoare prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, fără a depăși data de 30.09.2022.”

Articolul precedentEșec! Aderarea României la OCDE a fost AMÂNATĂ
Articolul următorFuziunea anului în industria frumuseții