Ministerul Finanţelor Publice a publicat, marţi, proiectul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, care prevede pentru anul în curs un deficit bugetar estimat de 4,3% din Produsul Intern Brut.

 

Potrivit proiectului de OUG, veniturile vor fi reduse cu 18,3 miliarde lei în comparație cu cele estimate în august de Guvernul PSD, în timp ce la capitolul cheltuieli guvernul liberal reușește să taie doar 2 miliarde lei.

„Cheltuielile bugetului general consolidat se diminuează pe sold, cu suma de 2.090,6 milioane lei, iar deficitul bugetului consolidat în termeni cash se majorează cu suma de 16.266,3 milioane lei. Deficitul bugetar estimat pe anul 2019 reprezintă 4,3% din PIB”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de OUG.

De asemenea, potrivit proiectului, veniturile bugetului general consolidat se diminuează, pe sold, cu suma de 18.356,9 milioane lei, din care 10.488,2 milioane lei influenţe ale veniturilor din economia internă şi 7.868,7 milioane lei influenţe din venituri din fonduri externe nerambursabile.

În Nota de fundamentare a rectificării bugetare, se spune că deficitul bugetar după 10 luni a urcat la 2,8 procente, peste deficitul estimat pentru întreg anul 2019.

Ce se întâmplă cu cheltuielile în noul buget: unde se taie

Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2019, se majorează, pe sold, cu suma de 3.450,8 milioane lei.

Influențele pe principalele naturi de cheltuieli ale bugetului de stat se prezintă astfel:

 • Cheltuielile de personal se diminuează cu 75,1 milioane lei;
 • Cheltuielile cu bunuri şi servicii se diminuează cu 4,1 milioane lei;
 • Cheltuielile cu dobânzile se diminuează cu 449,5 milioane lei, în principal datorită condițiilor favorabile de pe piețele financiare interne și externe pe parcursul anului 2019 care au creat condițiile ca emisiunile de titluri de stat să fie redeschise la randamente mai reduse comparativ cu cuponul emisiunii. Astfel, au fost încasate prime mai mari de emisiune care s-au reflectat în diminuarea cheltuielilor cu dobânzile estimate inițial pentru anul 2019.
 • Cheltuielile cu subvențiile se diminuează cu 144,4 milioane lei;
 • Transferurile între unități ale administrației publice se majorează cu 521,2 milioane lei, în principal, pentru echilibrarea bugetului de asigurări sociale de stat și bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, precum și 1.800 milioane lei sume alocate pentru proiectele finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală;
 • Alte transferuri se majorează cu 590,3 milioane lei, în principal pentru finanțarea proiectelor din Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii START-UP NATION România și pentru finalizarea proiectelor ISPA din domeniul transporturilor;
 • Cheltuielile cu asistența socială cresc cu 2.199,6 milioane lei, din care 2.000 milioane lei sunt alocate Ministerului Muncii și Justiției Sociale pentru plata până la finele anului a drepturilor de asistență socială (pensii, alocații de stat pentru copii, indemnizații persoane cu handicap, indemnizații pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului etc);
 • Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2014-2020 se diminuează cu 5.667,3 milioane lei, ca urmare a execuției pe primele zece luni ale anului precum și a estimărilor de plăți până la sfârșitul anului. Reducerea s-a realizat la propunerea ordonatorilor principali de credite;
 • Alte cheltuieli se majorează cu 301,0 milioane lei, în principal, pentru plata sumelor din titlurile de plată emise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, conform legislației în vigoare;
 • Fondurile de rezervă se majorează cu 650,0 milioane lei;
 • Cheltuielile aferente programelor cu finanțare rambursabilă se diminuează cu 165,6 milioane lei;
 • Cheltuielile de capital scad cu 193,1 milioane lei;
 • Rambursări de credite externe și interne se diminuează cu 105,0 milioane lei.

Ce arată execuția bugetară la zi

Execuția bugetară pe primele zece luni scoate în evidență faptul că veniturile bugetului general consolidat sunt în sumă de 261,1 miliarde lei reprezentând 25,3% din PIB, cheltuielile bugetului general consolidat sunt în sumă de 289,9 miliarde lei, reprezentând 28,1% din PIB cu un deficit de 28,83 miliarde lei, respectiv 2,8% din PIB peste nivelul de 2,76% din PIB cât a fost estimat deficitul bugetar pentru tot anul 2019 la prima rectificare bugetară.

Veniturile bugetului general consolidat, în primele 9 luni ale anului 2019, sunt în sumă de 228,7 miliarde lei, au reprezentat 22,2% din PIB și s-au realizat în proporție 92,4%, comparativ cu programul estimat de încasări pentru primele 9 luni ale anului 2019. În termeni nominali, veniturile bugetului general consolidat au fost cu 18,9 miliarde lei sub programul estimat pentru perioada analizată.

Principalele categorii de venituri cu un grad de realizare semnificativ mai redus, comparativ cu programul estimat de încasări pentru primele 9 luni ale anului 2019, au fost: veniturile din taxa pe valoare adăugată (-3.028,4 milioane lei) cu un grad de realizare de 94,0%, veniturile din contribuții de asigurări (-1.066,6 milioane lei) cu un grad de realizare de 98,7%, veniturile din impozitul pe profit (-688,4 milioane lei) cu un grad de realizare de 94,8%, precum și cele din accize (-651,5 milioane lei) cu un grad de realizare de 97,2%.

Cheltuielile bugetului general consolidat, în primele 9 luni ale anului 2019, sunt în sumă de 255,6 miliarde lei, gradul de efectuare al acestora fiind de 92,7%.

Comparativ cu programul stabilit în primele 9 luni ale anului 2019 principalele titluri de cheltuieli au avut următoarea evoluție: cheltuielile de personal s-au efectuat în proporție de 99%, cheltuielile cu bunuri şi servicii s-au efectuat în proporție de 102,9%, depășire determinată de nivelul ridicat înregistrat la unitățile administrativ teritoriale, respectiv 111,1%, cheltuielile cu subvențiile s-au efectuat în proporție de 97%, cheltuielile cu asistența socială s-au efectuat în proporție de 99,3%.

Abateri semnificative de la programul stabilit pentru primele 9 luni ale anului 2019 s-au înregistrat în cazul cheltuielilor aferente proiectelor cu finanțări din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, precum și în cazul cheltuielilor de capital unde gradul de efectuare a fost de 57,6% și respectiv 72,3%.

Ce ministere câștigă bani, ce  minister pierd bani

1) din bugetul de stat, au fost suplimentate creditele bugetare astfel:

 • Ministerul Muncii și Justiției Sociale: +3.982,3 milioane lei per sold astfel:
 • majorarea transferurilor pentru echilibrarea bugetului de asigurări sociale de stat cu 1.975,9 milioane lei ca urmare a:

-diminuării veniturilor curente ale sistemului public de pensii cu suma 1.423,6 milioane lei, datorată în principal încasărilor din contribuția de asigurări sociale datorate de asigurați și

-majorării cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat aferente sistemului public de pensii cu suma de 552,3 milioane lei, în principal pentru asigurarea plății integrale a drepturilor de pensii pe luna decembrie;

 • suplimentarea fondurilor destinate plății drepturilor de asistență socială până la finele anului (pensii, alocații de stat pentru copii, indemnizații persoane cu handicap, indemnizații pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului etc.).
 • Ministerul Sănătății: +2.898,9 milioane lei per sold, astfel:
 • suplimentarea transferurilor pentru echilibrarea bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate cu 3.125,2 milioane lei;
 • diminuarea cheltuielilor bugetare ca urmare a gradului de execuție a cheltuielilor, precum și a necesarul estimat a se plăti până la finele anului; s-au identificat economii în principal la cheltuielile aferente programelor cu finanțare rambursabilă (-97,0 milioane lei), proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (-73,5 milioane lei la propunerea ministerului), la alte transferuri (-27,8 milioane lei) și cheltuieli de personal (-28 milioane lei).
 • Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice: +1.763,7 milioane lei per sold. Se propune asigurarea suplimentară a 1.800 milioane lei pentru Programul Național de Dezvoltare Locală, precum și pentru derularea proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă (+10 milioane lei) și reduceri la alte naturi de cheltuieli în funcție de gradul de execuție și de necesarul de finanțare până la finalul anului al anumitor proiecte/programe. Astfel, s-au identificat economii în principal la transferuri între unități ale administrației publice (-45,3 milioane lei) și bunuri și servicii (-1 milion lei);
 • Ministerul Finanțelor Publice – Acțiuni Generale: +388,3 milioane lei, din care: -347 milioane lei Dobânzi, -129,7 milioane lei Subvenții – Susținerea exportului, a mediului de afaceri și a tranzacțiilor internaționale, +650 milioane lei la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, -50 milioane lei Plăți în contul creditelor garantate și/sau subîmprumutate, +15 milioane lei Contribuția României la bugetul UE și +250 milioane lei Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020.
 • Ministerul pentru Mediu de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat: +299,0 milioane lei per sold. Se propune asigurarea fondurilor necesare pentru derularea programelor de susținere a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, respectiv a Programului pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii START-UP NATION România (+300 milioane lei). S-au identificat economii la cheltuieli de personal (-1 milion lei);
 • Ministerul Finanțelor Publice: +236,0 milioane lei per sold. Se propune asigurarea suplimentară a 279 milioane lei pentru plata sumelor din titlurile de plată emise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, conform legislației în vigoare. S-au identificat economii la proiecte cu finanțare externă nerambursabilă (-15 milioane lei la propunerea ministerului) și la cheltuieli de capital (-28 milioane lei);

2) s-au diminuat creditele bugetare ale ordonatorilor principali de credite, între care menționăm, în principal:

 • Ministerul Educației Naționale: -2.080,0 milioane lei, reprezentând în principal economii la proiecte cu finanțare externă nerambursabilă. Ministerul a propus reducerea sumelor alocate proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă.

Totodată, pentru învățământul universitar prin rectificare se propune majorarea veniturilor proprii  și a cheltuielilor din acestea  cu suma de 129 milioane lei, pentru cheltuieli de personal și pentru realizarea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.

 • Ministerul Afacerilor Interne: -1.187,8 milioane lei, per sold. Diminuarea propusă de către minister este în principal de la proiecte cu finanțare externă nerambursabilă avându-se în vedere gradul de execuție a cheltuielilor, precum și necesarul estimat a se plăti până la finele anului;
 • Ministerul Transporturilor: -1.084,2 milioane lei per sold. Propunerea de diminuare a cheltuielilor bugetare a avut în vedere gradul de execuție a cheltuielilor, precum și necesarul estimat a se plăti până la finele anului. S-au identificat economii în principal la proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (-1.300 milioane lei la propunerea ministerului), transferuri către instituții publice, pentru întreținerea infrastructurii feroviare și întreținerea și dezvoltarea infrastructurii rutiere (-200 milioane lei), proiectele de investiții finanțate din fonduri rambursabile (-57,4 milioane lei), cheltuieli de personal (-1,0 milioane lei), dobânzi (-2,6 milioane lei) și rambursări de credite (-5,0 milioane lei). S-au alocat fonduri pentru decontarea facilităților și gratuităților de care beneficiază diferite categorii sociale (185,4 milioane lei) și pentru finalizarea proiectelor ISPA;
 • Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: -1.065,9 milioane lei. Propunerea de diminuare a cheltuielilor bugetare a avut în vedere execuția cheltuielilor pe anul 2019 raportată la prevederile bugetare anuale. S-au identificat economii în principal la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 – 2020 (- 950,0 milioane lei la propunerea ministerului), transferuri între unități ale administrației publice (-100,0 milioane lei), bunuri și servicii (-15,0 milioane lei), cheltuieli de capital (-2,3 milioane lei) și împrumuturi (-1 milion lei). S-au asigurat fonduri pentru cheltuielile de personal (2,46 milioane lei).
 • Ministerul Fondurilor Europene: -302,3 milioane lei, propunerea având în vedere gradul de execuție a cheltuielilor, precum și necesarul estimat a se plăti până la finele anului; s-au identificat economii în principal la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (-302,5 milioane lei la propunerea ministerului), cheltuieli cu bunurile și serviciile (-0,5 milioane lei) și alte transferuri (-0,53 milioane lei). S-au asigurat sume pentru plata drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătorești (+1,3 milioane lei).
 • Secretariatul General al Guvernului: -227,5 milioane lei, per sold, propunerea având în vedere gradul de execuție a cheltuielilor, precum și necesarul estimat a se plăti până la finele anului; s-au identificat economii, în principal, la rambursări de credite, la dobânzi, la cheltuieli cu bunurile și serviciile, la alte transferuri, la subvenții, la cheltuieli de capital și la cheltuieli de personal. În același timp s-au majorat cu 28 milioane lei alocațiile pentru susținerea cultelor religioase.
 • Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale: -110,9 milioane lei. Propunerea de diminuare a cheltuielilor bugetare a avut în vedere gradul de execuție, precum și necesarul de finanțare până la finele anului 2019. S-au identificat economii în principal la active nefinanciare (-110,2 milioane lei) și la cheltuieli de personal (-0,9 milioane lei). S-au asigurat fonduri pentru plata cotizațiilor la organismele internaționale (+0,2 milioane lei).
Articolul precedentVeniturile şi profitul net al ING România, pe plus
Articolul următor„OUG 114 a provocat pierderi în lanţ, cei care plătesc sunt consumatorii” – ministerul Energiei