Alro convoacă acționarii să modifice actul constitutiv al societății

Oficialii Alro S.A. informează publicul și acționarii despre convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, la începutul lunii viitoare, avănd ca teme, printre altele, modificarea Actului constitutiv al societății. Unul dintre aspectele cele mai interesante este acela că distribuirea trimestrială a dividendelor va avea un caracter facultativ.

Prin Hotărârea nr. 1417/07.09.2018, Consiliul de Administrație al Alro S.A., convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care vor fi înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 2 octombrie 2018, considerată dată de referință, pentru data de 11 octombrie 2018, la orele 11.00, la sediul Societății din Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania, se arată într-un comunicat remis Bursei de Valori București.

În cazul în care, la data menționată nu va fi întrunit cvorumul de prezență prevăzut în Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 12 octombrie 2018, la orele 11.00 la sediul Societății din Slatina.

Cel mai important punct de pe Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este următorul:

Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății

  1. Art. 12 (2) a) se modifică și va avea următorul conținut:

„a) aprobă sau modifică situațiile financiare ale societății, după analizarea raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar;”

  1. Art. 24 se modifică și va avea următorul conținut:

(1)         Profitul societății se stabilește pe baza situațiilor financiare aprobate de Adunarea generala a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

(2)         Din profitul societății se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi, investițiilor, reparațiilor precum și pentru alte destinații stabilite de Adunarea generala a acționarilor.

(3)         Din profitul societăți se va prelua in fiecare an cel puțin 5 % pentru formarea fondului de rezerva, până când acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

(4)         Profitul se va repartiza conform hotărârii Adunării generale a acționarilor. Repartizarea trimestriala a profitului se poate efectua opțional (subl. red.) în cursul exercițiului financiar, pe baza situațiilor financiare interimare auditate, în condițiile legii.

(5)         Dividendele se distribuie acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat, opțional trimestrial, pe baza situațiilor financiare interimare și anual, dopă regularizarea efectuata prin situațiile financiare anuale.

(6)         Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face in condițiile legii de către societate după aprobarea situațiilor financiare de către Adunarea generala a acționarilor, intr-un interval de timp stabilit de aceasta. Dividendele se pot plăti în mod opțional trimestrial in termenul stabilit de Adunarea generala a acționarilor, regularizarea diferențelor rezultate din distribuirea dividendelor în timpul anului urmând să se facă prin situațiile financiare anuale. Plata diferențelor rezultate din regularizare se face in termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat. In acelasi termen se face plata de către acționarii care datorează restituiri de dividende ca urmare a regularizării operate în situațiile financiare anuale.

(7)         În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea generala a acționarilor va analiza cauzele si va hotărî în consecință, în condițiile legii.

(8)         Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capitalul social.”

Președintele Consiliului de Administrație primește noi împuterniciri

  1. Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a împuternicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Datele importante pentru acționari

  1. Aprobarea datei de 31 octombrie 2018 ca dată de înregistrare a acționarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotărârilor luate în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața.
  1. Aprobarea datei de 30 octombrie 2018 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața, emis de ASF.

Cotația Alro, în sesiunea de vineri, a crescut cu 2,62% la 3,13 lei pe acțiune.

Articolul precedentTrump anunță noi tarife vamale pentru China și trimite Wall-Street-ul în zona roșie
Articolul următorPesta porcină africană îngroașă rândurile șomerilor

Comments are closed.